ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรปฐมวัย (ส่วนที่ 1) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 992.56 KB
หลักสูตรปฐมวัย (ส่วนที่ 2) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.24 KB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.78 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.32 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.94 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.97 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.04 MB
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.53 MB
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB