แผนผังโรงเรียน
1.อานุสาวรีย์จอมพล ป.
ห้องปกครอง
สนามฟุตบอล
วงเวียนธงชาติ
อาคาร 2 รัตนโกสินทร์สมโภชน์
ห้องเรียนดนตรีไทย-สากล
สถานที่ยืดยุ่นพละ
สุขาชาย-หญิง ประถม
สถานที่จอดรถ
ศาลตา-ยาย
สำนักอำนวยการ
อาคาร 1 ป.พิบูลสงคราม
อาคาร 5 ป.พิบูลสงคราม
อาคาร 3
อาคารโรงฝึกงาน
ลานเอนกประสงค์
สนามเด็กเล่น
อาคาร สพม.2
อาคารเรือนระกา
อาคารพละศึกษา
สุขาชาย-หญิง มัธยม
อาคารเรียนชั่วคราว
ห้องประชุมคุณละเอียด
สถานที่รับประทานอาหาร
หอประชุมอาคาร 3
ห้องบริหารวิชาการ
ห้องวัดผล
ห้องบริหารงบประมาณ
สหกรณ์โรงเรียน
ห้องบริหารงานบุคคล
ห้องสมุด
ห้องบริหารงานทั่วไป