โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ห้องเรียน MEP
ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร(ครูผู้สอน)
                    โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้จัดครูผู้สอนต่างชาติเข้าร่วมโครงการ โดยในปีการศึกษา 2564 ได้จัดครูผู้สอนชาวต่างชาติ ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 5 ท่าน โดยจ้างผ่านบริษัทตัวแทนโดยเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมเบื้องต้นจากทางบริษัทและมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนไทย 
ด้านการรับนักเรียน
          แผนการรับนักเรียน การสำรวจความต้องการและการประชาสัมพันธ์
                    โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้วางแผนขยายชั้นเรียนห้อง Mini English Program ปีละ 1 ห้องเรียนโดยเริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 และจะเปิดอย่างต่อเนื่องต่อไปจนครบหลักสูตรระดับประถมศึกษา
 
          แผนการเปิดห้องเรียน (จำนวนห้อง)
 
ปีการศึกษา ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6
2564 1          
2565 1 1        
2566 1 1 1      
2567 1 1 1 1    
2568 1 1 1 1 1  
2569 1 1 1 1 1 1
 
          หมายเหตุ ห้องเรียนละ 25 คน
                    ทั้งนี้ในการเปิดห้องเรียนดังกล่าว ได้สำรวจความต้องการโดยปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในที่ประชุม โดยพบว่า ผู้ปกครองนั้นให้ความสนใจในสองประเด็นคือหลักสูตรที่เน้นการเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม จึงได้ข้อสรุปเห็นควรให้จัดการศึกษาในรูปแบบ Mini English Program เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองเพื่อชุมชนในปัจจุบันที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
                    ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ในรูปแบบการร่วมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
ป้ายประกาศ แผ่นพับ และในเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการเสียค่าใช้จ่าย

          การคัดเลือกนักเรียน
                    ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเก่าระดับอนุบาล 2 ที่ผ่านการทดสอบโดยเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความต้องการให้ผู้เรียนศึกษาในโครงการ โดยใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นของโครงการซึ่งเน้นเกี่ยวกับการรู้จักตัวอักษร และมีทักษะในการฟังรวมถึงรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยครูเป็นผู้อ่านแบบทดสอบและนักเรียนเขียน หรือเลือกคำตอบ พบว่าผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบระดับอนุบาล 2 หรือระดับอนุบาล 3 ในโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจคำตอบได้ แม้ว่าผู้เรียนบางคนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่พบว่าผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.45 KB
ด้านอาคารสถานที่
          ห้องเรียน/แหล่งเรียนเรียนรู้
                    โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีมาตรฐานและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนโดยไม่กระทบห้องเรียนปกติพร้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ โดยมีอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนในโครงการพร้อมทั้งมีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารจัดการ
                    โรงเรียนได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program กำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน โดยกำหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการกำกับนิเทศติดตามจากท่านผู้อำนวยการ และมีคณะกรรมการประเมินเพื่อประกันคุณภาพตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนในเบื้องต้น โดยมีโครงสร้างบริหารจัดการดังนี้

ครูผู้รับผิดชอบ
          โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้มอบหมายการจัดการโครงการ Mini English Program ให้ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นที่ปรึกษา อำนวยความสะดวกและจัดหางบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ Mini English Program ซึ่งได้แก่ การศึกษาดูงาน การจัดทำหลักสูตรและการวัดและประเมินผล การรับนักเรียน การจัดหาครู การจัดปรับปรุงห้องเรียน การประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนดูแลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายนามผู้รับผิดชอบโครงการ ต่อไปนี้

ตารางเรียน ห้องเรียน MEP ประจำปีการศึกษา 2564
เอกสารแจ้งยอดชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา (ห้องเรียน MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.97 KB