พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความสมานฉันท์ สันติวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานสากล
4. พัฒนาการสื่อสารภาษาสู่สากล
5. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
6. พัฒนาการบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและสร้างสัมพันธ์ชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมศักดิ์  แสวงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม

January 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

forking-create-02-tn.jpg

unMFZxXZLSo20180626093522

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com