เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามศักยภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ดำรงตนอยู่ในสถานะพลเมืองดี และพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนของชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กีฬาเด่น เป็นคนดี มีความรู้
มาตรการส่งเสริม
1. โครงการโรงเรียนปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง
2. โครงการกายแข็งแรง จิตแจ่มใส
3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com