"มาร์ชชิ่งความดี" มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดีในการดำรงชีวิต และมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีบุคลิกภาพดี และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการแปรแถวประกอบดนตรีและระบบพัฒนาความดีสากลของสถานศึกษา  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียน และได้ทำการเข้าร่วมประกวดมาร์ชชิงความดี

คลิกดูภาพการประกวดมาร์ชชิงความดี