Up

วิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อวิจัย การสอนด้วย blenled leaning แบบ Mobile leaning
บทคัดย่อวิจัย การแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ป6
บทคัดย่อวิจัย เรื่อง การจดจำตัวอักษรภาษาจีน 4 ด้าน
บทคัดย่อวิจัย ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์
บทคัดย่อวิจัย การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้บอร์ดเกม
บทคัดย่อ เรื่อง การใช้นิทานประดิษฐ์ของเล่นที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อ เรื่อง ผลการใช้คำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
บทคัดย่อ เรื่องการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฎศิลป์
บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ป.6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา
บทคัดย่อ เรื่อง ผลการใช้คำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยในพิบูลอุปถัมภ์
การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียน ม.2 โรงเรียน พิบูลอุปถัมภ์
 
 
Powered by Phoca Download
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com