โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
เอกลักษณ์โรงเรียน
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง 1128 ถนนลาดพร้าวแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกรุงเทพฯรหัสไปรษณีย์ 10320
โทร 02 511 4049 โทรสาร 02 939 9871

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงการศึกษาธิการ

 
ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

สุปฏิปนฺโนภวํโหตุ ผู้ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ

คำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใจสะอาด

 
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-ขาว

 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปตาไก่ ซึ่งเป็นปีเกิดของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ โรงเรียนชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน กีฬาเด่น เป็นคนดี มีความมีความรู้ 

 
มาตรการส่งเสริม

มาตรการส่งเสริม 

1.โครงการโรงเรียนปลอดภัย  เครือข่ายเข้มแข็ง
2. โครงการกายแข็งแรง จิตแจ่มใส
3.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล

 

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

รัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
เสมาธรรมจักร  หมายถึง การจัดการศึกษาที่เจริญก้าวหน้า อยู่บนรากฐานแห่งความดี
พ.อ.  หมายถึง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
 
เป้าหมาย

เป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามศักยภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ดำรงตนอยู่ในสถานะพลเมืองดีและพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนของชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

 
เอกลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กีฬาเด่น เป็นคนดี มีความรู้