ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุขสมาน ไตรศักดิ์ศรี
นักพัฒนา

นายสุชาติ ม่วงสาย
เจ้าหนัาที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวเพ็ญศรี ลิมาพงษ์ภาส
พยาบาล

นายประไพ มาสาท
นักพัฒนา

นายทองใบ ลำไย
นักพัฒนา

นางสาวนิรมล มุสิกะสิน
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางอังคณา เกษร
พี่เลี้ยงอนุบาล

นายชัยวัฒน์ วงษ์เอี่ยม
คนขับรถ

นายทองหยด ไกรสวัสดิ์
นักพัฒนา

นางอารีรัตน์ โสภา
นักพัฒนา

นางศิรินภา โพธิ์กระสัง
นักพัฒนา

นางนฤมล มีลาภ
นักพัฒนา

นางจิราภา รัตนวงศ์
พี่เลี้ยงอนุบาล

นายพิเชษฐ์ เหมือนวิไล
นักพัฒนา

นางฉวีวรรณ วันทา
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวกรภัทร ธรรมคุณ
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวภาวินี เข็มสุวรรณ
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวยุภาพร คำกอง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

นางสาวฐานิญา ​สุขเติม
นักพัฒนา

นายอภิชาติ มาสาท
นักพัฒนา