คณะผู้บริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0995539391

นางสาวจันจิรา ทองสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0847351836
อีเมล์ : junjirathongsanga@gmail.com

นายรณยุทธ ทองตะโก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สุนันทา จันทร์ชูกลิ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0869915668
อีเมล์ : sununtajun417@gmail.com