ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจินต์ ดอกไม้ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายทูน ภาษีธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายกัมพล ศุภผล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ