คณะผู้บริหาร

ดร.ปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0995539391
อีเมล์ : director@pibool.ac.th

นางสาวจันจิรา ทองสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0847351836
อีเมล์ : junjirathongsanga@pibool.ac.th

นายรณยุทธ ทองตะโก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819169665
อีเมล์ : ronnayut@pibool.ac.th

สุนันทา จันทร์ชูกลิ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0869915668
อีเมล์ : sununtajun0@pibool.ac.th