ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายอำนาจ บัวทรัพย์
ช่างไม้

นางอัมพร ใหญ่ดี
ช่างสี

นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด
พนักงานธุรการ2