ลูกจ้างประจำ

นายอำนาจ บัวทรัพย์
ช่างไม้
เบอร์โทร : 0838182910

นางอัมพร ใหญ่ดี
ช่างสี
เบอร์โทร : 0838182910

นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด
พนักงานธุรการ2
เบอร์โทร : 0968567261