โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียง กีรติกร (เอี่ยมสกุล)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล พ่วงพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เจตะศานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : ม.ว.ร.สุรธวัช ศรีวัช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง วัฒนาการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ เนยเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมนา ธิกุลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ แสวงการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรพล แก้วชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน