ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุธิดา วันสุดล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปาณิสรา พิมพ์สาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอนูร อ่อนหวาน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายดิเรก นินดรหวาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายศราวุธ รามศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพจน์ศวี สุขแสวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3