ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเต็มดวง คุ้มภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัยเรศ ฤทธิ์แจ่ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางรัชนี ปั้นประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายปรีดา ธารารมย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายปัญญา ชุดทองม้วน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมเกียรติ หวังให้สุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว
ครูธุรการ

นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนพร รักท้วม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเกศสุดา นามวงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายกฤติเดช กุลโรจน์ทีปกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายกรกฎ ไกรศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสิรินันท์ จันทร์ต๊ะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกันนิดา พรหมมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลพร กล้าอาษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐกาญจน์ เรืองนางรอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฏฐ์ชญา ครุฑศิริ
ครูอัตราจ้าง