โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเต็มดวง คุ้มภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัยเรศ ฤทธิ์แจ่ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางรัชนี ปั้นประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา ชุดทองม้วน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมเกียรติ หวังให้สุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเกรียงไกร คำแก่นแก้ว
ครูธุรการ สำนักอำนวยการ
เบอร์โทร : 0982671545

นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนพร รักท้วม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0988907202
อีเมล์ : m--min--my@hotmail.com

นายกรกฎ ไกรศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0617081386
อีเมล์ : dargonbas438@gmail.com

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญสุข
ครู
เบอร์โทร : 0639039423
อีเมล์ : Ginggan@pibool.ac.th

นางสาวกมลพร กล้าอาษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทะเบียนวัดผลประเมินผล
อีเมล์ : c_toon_@hotmail.com