โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
PLC
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1
 2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2
 3. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3
 4. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4
 5. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 5
 6. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 6
 7. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7
 8. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 8
 9. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 9
 10. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 10
 11. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 1. คำสั่ง PLC โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 4
 3. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 5
 4. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 7
 5. บันทึกข้อความ PLC
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 18
 2. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 19
 3. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 20
 4. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 21
 5. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 22
 6. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 23
 7. แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 1. คำสั่ง PLC โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 2. บันทึกข้อความ
 3. สำเนาบันทึกกิจกรรม PLC
 4. บันทึกกิจกรรม PLC
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. รายงาน PLC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
2. รายงาน PLC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. คำสั่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 2. แบบบันทึกการประชุม
 3. แบบบันทึกการประชุม PLC ประจำสัปดาห์
 4. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
 5. แบบบันทึกกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ