ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางวิลาสินี เนินกลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายทูน ภาษีธรรม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายธณกรหาญ คำพิลาโสม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1