ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา สมสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุพรรษา ปำเมโด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเพ็ญพร ฉิมพลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนรภัทร อินทจักร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววรรณิษา ทองนิล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอิทธิกร บุนนาค
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธนู บำรุงนา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเต็มดวง คุ้มภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรัชนี ปั้นประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายฐาปนพงศ์ ทัศนภักดิ์
ครูชำนาญการ