ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอ้อยทิพย์ หาญนาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางทิพย์สุดา แดงโกเมน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางนพรัตน์ นาจันทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวละออทิพย์ กูกขุดทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1