คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0990927654
อีเมล์ : Tanyanan@pibool.ac.th

นางทิพย์สุดา แดงโกเมน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0954908467
อีเมล์ : Tipsuda@pibool.ac.th

นางสาวละออทิพย์ กูกขุดทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0895799984
อีเมล์ : Laortip@pibool.ac.th

นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0982525588
อีเมล์ : Naiyares@pibool.ac.th