โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
1.ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานวิชาการ   มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ
1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
1.9 การนิเทศการศึกษา
1.10 การแนะแนว
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษ


คลิกที่ "ชื่อ" หัวหน้า  เพื่อดูประวัติส่วนตัว - ขั้นตอนดำเนินงาน คลิก"ดาวน์โหลดไฟล์"


1.1 การวางแผนงานด้านวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรุณศรี  ทำบุญ หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.62 KB
1.2 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปรางทิพย์  บุญโตนด หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.41 KB
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันจิรา  ทองสง่า หัวหน้าคณะทำงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.02 KB
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนรภัทร  อินทจักร์   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.92 KB
1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี โพธี  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.74 KB
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญพร ฉิมพลี  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.79 KB
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุธิดา วันสุดล  หั
วหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.14 KB
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
นายอมร นันทวิกร   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.89 KB
1.9 การนิเทศการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางนภาพร แก้วแสง  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.82 KB
1.10 การแนะแนว

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรษมน จงหาญ  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.99 KB
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางอนูร อ่อนหวาน หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.23 KB
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
 นายสุรพงษ์ ประสมเพชร  หัวหน้าทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.09 KB
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววนิดา สมสุข หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.75 KB
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.97 KB
1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง หัวหน้าคณะทำงานAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.75 KB
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกมลทิพย์  เกตุศรี  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.49 KB
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายดิเรก นินดรหวาย หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.71 KB