โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
วิเคราะห์หลักสูตร
วิเคราะห์หลักสูตร ปีการศึกษา 2563
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ
  9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตร ปีการศึกษา 2564
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างประเทศ
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา