ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 1. นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
 2. นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 3. นางวิลาสินี เนินกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 4. นางวิลาสินี เนินกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 5. นางวิลาสินี เนินกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 6. นางสาวณัฏฐ์ชญา ครุฑศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 1. นางสาวรัชนี ปั้นประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2. นายอิทธิกร บุนนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 3. นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 4. นายธนู บำรุงนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 5. นางเพ็ญพร  ฉิมพลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 6. นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 7. นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 8. นางสาวรัชฎาพร  โพธิ์บบุผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 9. นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 10. นางสาววนิดา สมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 11. นางสาววรรณิษา ทองนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 1. นางสาวกนกนาถ ทะตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 2. นางสาวเกศสุดา นามวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3. นางสุรัตน์ วิโรจน์ยุติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 4. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 5. นางสาวสุภาวดี โพธี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 6. นางสาวสุภาพร สีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 7. นางสาวสุพิชชา แก่นนาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 8. นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 9. นางนภาลัย พงษ์โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 10. นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 1. นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2. นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 3. นางอนูร อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 4. นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 5. นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 6. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 7. นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 8. นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 9. นางสาวสุธิดา วันสุดล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 10.  นางสาวปาณิสรา พิมพ์สาลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 11. นายดิเรก นินดรหวาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 12. นายศราวุธ รามศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 13. นายพจน์ศวี  สุขแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 1. นางสาวศุภรัสมิ์ ทองทา
 2. นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ประถมศึกษาปีที่ 1
 3. นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ประถมศึกษาปีที่ 1
 4. นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ประถมศึกษาปีที่ 3
 5. นายกรกฏ ไกรศรี ประถมศึกษาปีที่ 4 
 6. นางสาวธนพร รักท้วม ประถมศึกษาปีที่ 5
 7. นางสุนิสา อินทนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
 1. นางมนัสนันท์ ทองเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ประวัติศาสตร์)
 2. นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 3. นายอมร นันทวิกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 4. นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประวัติศาสตร์)
 5. นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ประวัติศาสตร์)
 6. นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 7. นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 8. นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 1. นายเวนิช โงกสูกเนิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. นายประเสริฐ โต๊ะอาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 3. นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 4. นายวัชรพล สอนเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 5. นายกัมพล ศุภผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 6. นายวัชรพล  สอนเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 7. นายรณยุทธ  ทองตะโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 1. นายองอาจ น้อยเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 2. นางสาววรรษมน จงหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.08 KB