ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนิสา อินทนนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวฉันทนา พลอยฉาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศุภรัสมิ์ ทองทา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมเกียรติ หวังให้สุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธนพร รักท้วม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายกรกฏ ไกรศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3