ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา
ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.12 KB