ครูประจำชั้นปีการศึกษา 2565
ครูประจำชั้นเรียนอนุบาล-ประถม

** คลิกที่ชื่อครูประจำชั้นเรียน เพื่อดูภาพและข้อมูล **

คลิกที่นี้รายชื่อครูประจำชั้น มัธยมศึกษา

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 1   ครู  2  คน   นักเรียน    คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี

 อนุบาล 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 2   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม

อนุบาล 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 3   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวละออทิพย์ กูกขุนทด

 อนุบาล 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางทิพย์สุดา แดงโกเมน

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 MEP  ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  1  ห้อง

นางสาวธิดาวลย์ เสตะจันทน์

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางเต็มดวง คุ้มภัย

นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์

ประถมศึกษาปีที่ 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน

ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวฉันทนา พลอยฉาย

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวศิริวรรณ  ศรีชัยทอง 

ประถมศึกษาปีที่ 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายอิทธิกร บุนนาค

ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวกนกนาถ ทะตัน

นายองอาจ น้อยเจริญ

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายชนานันท์ แก่นสาร

ประถมศึกษาปีที่ 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายเวนิช โงกสูงเนิน

นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวธนัญชนก จันทร์แด

นางอนูร อ่อนหวาน

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 4/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสุรัตน์พร วิโรจน์ยุติ

นายกรกฏ ไกรศรี

ประถมศึกษาปีที่ 42  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายปรีชา  เด่นสมุทร 

นายธนพล ประกลม

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี
 

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 5/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน

ประถมศึกษาปีที่ 5/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ

ประถมศึกษาปีที่ 5/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด   

นางสาวนุศรินทร์  มนต์แก้ว 


ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 6/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด

นางเพ็ญพร  ฉิมพลี

ประถมศึกษาปีที่ 6/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางวิลาสินี เนินกลาง

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวนุศรินทร์  มนต์แก้ว  

นายธนู  บำรุงนา