โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ครูประจำชั้นปีการศึกษา 2565
ครูประจำชั้นเรียนอนุบาล-ประถม

** คลิกที่ชื่อครูประจำชั้นเรียน เพื่อดูภาพและข้อมูล **

คลิกที่นี้รายชื่อครูประจำชั้น มัธยมศึกษา

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 1   ครู  2  คน   นักเรียน    คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย

 อนุบาล 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางทิพย์สุดา  แดงโกเมน

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 2   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวนัยเรส ฤทธิ์แจ่ม

อนุบาล 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางธัญนันท์ ทองอรุณศรี

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 3   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวละออทิพย์ กูกขุนทด

 อนุบาล 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

 

 

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางเต็มดวง คุ้มภัย

นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์

ประถมศึกษาปีที่ 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน

ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางรัชนี ปั้นประเสริฐ

ประถมศึกษาปีที่ 1/4 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวธิดาวัลย์ เสตะจันทน์

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายองอาจ  น้อยเจริญ

ประถมศึกษาปีที่ 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายอิทธิกร บุนนาค

ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวกนกนาถ ทะตัน

ประถมศึกษาปีที่ 2/4 (MEP) นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวนิติยา  พรมจารี

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายชนานันท์ แก่นสาร

นายไกรภพ กิตติพันธฺุ์พงศ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายเวนิช โงกสูงเนิน

นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวธนัญชนก จันทร์แด

นางอนูร อ่อนหวาน

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 4/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายกรกฏ ไกรศรี

นายซายเด็ง แดเมาะเล็ง

ประถมศึกษาปีที่ 42  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายปรีชา  เด่นสมุทร 

นายธนพล ประกลม

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี
 

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 5/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน

ประถมศึกษาปีที่ 5/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ

ประถมศึกษาปีที่ 5/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวนุศรินทร์  มนต์แก้ว 


ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 6/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด

นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด

ประถมศึกษาปีที่ 6/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นางวิลาสินี เนินกลาง

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

นายธนู  บำรุงนา