ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นปีการศึกษา 2562
ครูประจำชั้นเรียน

** คลิกที่ชื่อครูประจำชั้นเรียน เพื่อดูภาพและข้อมูล **

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 1   ครู  2  คน   นักเรียน    คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

 อนุบาล 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางอ้อยทิพย์   หาญนาวี

 อนุบาล 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางนพรัตน์  นาจันทอง

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 2   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

อนุบาล 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวนัยเรส  ฤทธิ์แจ่ม

อนุบาล 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางธัญนันท์  ทองอรุณศรี

ครูประจำชั้นเรียน อนุบาล 3   ครู  2  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

อนุบาล 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวละออทิพย์  กูกขุนทด

อนุบาล 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางทิพย์สุดา  แดงโกเมน

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางเต็มดวง  คุ้มภัย

        2. นางธิราภรณ์  วงษ์โพธิ์

ประถมศึกษาปีที่ 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวปณภัช  ปัทมาธนาโชติ

        2. นางสาวสายสวาสดิ์  มีกอบสิน

ประถมศึกษาปีที่ 1/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางรัชนี  ปั้นประเสริฐ

        2. นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวสไบทิพย์  พานทองคำ

        2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีชัยทอง

ประถมศึกษาปีที่ 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายอิทธิกร  บุนนาค

        2. นางสาวธิดาวรรณ  บัวสาย

ประถมศึกษาปีที่ 2/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวกนกนาถ  ทะตัน

        2. นายองอาจ  น้อยเจริญ

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวเกศสุดา  นามวงศ์

        2. นายชนานันท์  แก่นสาร

ประถมศึกษาปีที่ 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวเบญจวรรณ  ธงพันธ์

        2. นายเวนิช  โงกสูงเนิน

ประถมศึกษาปีที่ 3/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวธนัญชนก  จันทร์แดง

        2. นางอนูร  อ่อนหวาน

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 4   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 4/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสุรัตน์พร  วิโรจน์ยุติ

        2. นายนรินทร์  จันทร์อุดม

ประถมศึกษาปีที่ 4/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางมนัสนันท์  ทองเทพ

        2. นางสาวนริศรา  เรืองวัฒนวิศิษฐ์

ประถมศึกษาปีที่ 4/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี

        2. นายกรกฏ  ไกรศรี

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 5/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน

        2. นางรำพรรณ์  ตีระสกุล

ประถมศึกษาปีที่ 5/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศรี

        2. นางศรีจันทร์  หางแก้ว

ประถมศึกษาปีที่ 5/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู

        2. นางสาวธนพร  รักท้วม

ครูประจำชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

ประถมศึกษาปีที่ 6/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวปรางทิพย์  บุญโตนด

        2. นางอารีย์  เกียรติคุณธรรม

ประถมศึกษาปีที่ 6/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวสุภาวดี  โพธี

        2. นางวิลาสินี  เนินกลาง

ประถมศึกษาปีที่ 6/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายปรีดา  ธารารมย์

        2. นายธนู  บำรุงนา

ครูประจำชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1   ครู  10  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  5  ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางเพ็ญพร  ฉิมพลี

        2. นางสาวสุธิดา  วันสุดล

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวนรภัทร  อินทจักร์

        2. นางสาววรนุช  เนตินิยม

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวชลธิดา  พฤกษะวัน

        2. นายพจน์ศวี  สุขแสวง

มัธยมศึกษาปีที่ 1/4  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวอนงค์  นามป่าสาย

        2. นางเพ็ญนภา  แก้ววิมล

มัธยมศึกษาปีที่ 1/5  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายประเสริฐ  โต๊ะอาด

        2. นางสาวสุภาพร  สีเลิศ

ครูประจำชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2   ครู  10  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  5  ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด

        2. นางสาวปาณิสรา  พิมพ์สาลี

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวสุพิชชา  แก่นนาคำ

        2. นางสาวรัชฎาพร  โพธิ์บุบผา

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายพิชิตพล  กำลังประสิทธิ์

        2. นายสุรพงษ์  ประสมเพชร

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสุนิสา  อินทนนท์

        2. นายดิเรก  นินดรหวาย

มัธยมศึกษาปีที่ 2/5  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายรณยุทธ  ทองตะโก

        2. นางสาวสุนิสา  วราเรืองฤทธิ์

ครูประจำชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3   ครู  12  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  4  ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวจันจิรา  ทองสง่า

        2. นางสาววรรษมล  จงหาญ

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวกมลทิพย์  เกตุศรี

        2. นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาววันวิษา สุวรรณโน

มัธยมศึกษาปีที่ 3/4  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาววนิดา  สมสุข

        2. นายทูน  ภาษีธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3/5  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาววรรณิษา  ทองนิล

        2. นางสาวอรัญญา  จันทร์ขาว

มัธยมศึกษาปีที่ 3/6  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายอมร  นันทวิกร

        2. นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์

ครูประจำชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวสุมาลี  แซ่จิว

        2. นางนภาลัย  พงษ์โสภณ

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวทองทิพย์  เมืองแก้ว

        2. นายกฤติเดช  กุลโรจน์ทีปกร

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายกัมพล  ศุภผล

        2. นายปัญญา  ชุดทองม้วน

ครูประจำชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5   ครู  6  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  3  ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นายศราวุธ  รามศรี

        2. นายกิตติศัพท์  จอมพลเรือง

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางธนารักษ์  รอดอ่อน

        2. นายสมเกียรติ  หวังให้สุข

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวศศิตา  ชุณหโชติอนันต์

        2. นายวัชรพล  สอนเจริญ

ครูประจำชั้นเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6   ครู  4  คน   นักเรียน   คน  ห้องเรียน  2  ห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางนภาพร  แก้วแสง

        2. นายธณกรหาญ  คำพิลาโสม

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2  นักเรียน   คน  ชาย    คน   หญิง   คน

        1. นางสาวอรุณศรี  ทำบุญ

        2. นางสาวศุภรัสมิ์  ทองทา