ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเวนิช โงกสูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายประเสริฐ โต๊ะอาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายกัมพล ศุภผล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายนรินทร์ จันทร์อุดม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวัชรพล สอนเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา ชุดทองม้วน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3