กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี
ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0944104488
อีเมล์ : ammykunchan@pibool.ac.th

นางสาววรรษมน จงหาญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0632454055
อีเมล์ : kukku@pibool.ac.th

นางสาวนรภัทร อินทจักร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0884171951
อีเมล์ : krunaraput@pibool.ac.th

นางสาวอรุณศรี ทำบุญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0878300084
อีเมล์ : Arunsri@pibool.ac.th

นายเวนิช โงกสูงเนิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0982749424
อีเมล์ : Venich@pibool.ac.th

นายองอาจ นอยเจริญ
ครูบรรณารักษ์
เบอร์โทร : 0803063179
อีเมล์ : Ongart@pibool.ac.th