โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
3.ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานบุคคล   มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ
3.1 การวางแผนอัตรากำลัง
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 การลาทุกประเภท
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
3.11  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
3.12  การออกจากราชการ
3.13  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ
3.14  การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.15  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกที่ "ชื่อ" หัวหน้า  เพื่อดูประวัติส่วนตัว - ขั้นตอนดำเนินงาน คลิก"ดาวน์โหลดไฟล์"


3.1 การวางแผนอัตรากำลัง

ผู้รับผิดชอบ
นายพิชิตพล  กำลังประสิทธิ์  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.13 KB
3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรัญญา  จันทร์ขาว หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.55 KB
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรัชพร    เปรุนาวิน  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.4 KB
3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายนรินทร์  จันทร์อุดม หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.58 KB
3.5 การเลื่อนเงินเดือน
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรษา  ปำเมโด  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.05 KB
3.6 การลาทุกประเภท

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศุภรัสมิ์  ทองทา  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.58 KB
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกนกนาถ  ทะตัน  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.25 KB
3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายรณยุทธ  ทองตะโก  หัวหน้้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.59 KB
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ผู้รับผิดชอบ
นางนภาลัย  พงษ์โสภณ   หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.3 KB
3.10 การรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกันนิดา  พรหมมา   หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.08 KB
3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ผู้รับผิดชอบ
นายอิทธิกร  บุนนาค     หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.25 KB
3.12 การออกจากราชการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.01 KB
3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสไบทิพย์  พานทองคำ  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.61 KB
3.14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภาพร  สีเลิศ  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.98 KB
3.15 การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุนิสา  วราเรืองฤทธิ์  หัวหน้าคณะทำงาน

 

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.12 KB
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์  หัวหน้าคณะทำงาน

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.8 KB
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรรณิษา  ทองนิล  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.89 KB
3.18 การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางวรนุช  เนตินิยม  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.68 KB
3.19 การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ
นายศราวุธ  รามศรี  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.7 KB
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปาณิสรา   พิมพ์สาลี  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.68 KB