ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอนงค์ นามป่าสาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายปรีดา ธารารมย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายพิพัฒน์ ทรัพย์มาก
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุศรินทร์ มนต์แก้ว
ครูผู้ช่วย