ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีจันทร์ หางแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเพ็ญนภา แก้ววิมล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายอมร นันทวิกร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางมนัสนันท์ ทองเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอนงค์ นามป่าสาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายปรีดา ธารารมย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3