ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนภาพร แก้วแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุจินต์ ดอกไม้ทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุมาลี แซ่จิว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววันวิษา สุวรรณโณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอรัญญา วิเศษชู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางธนารักษ์ รอดอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุรพงษ์ ประสมเพชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายชนานันท์ แก่นสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนพล ประกลม
ครูอัตราจ้าง