ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุรัตน์พร วิโรจน์ยุติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนภาลัย พงษ์โสภณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุพิชชา แก่นนาคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาวดี โพธี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรุณศรี ทำบุญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกนกนาถ ทะตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเกศสุดา นามวงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1