กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : Aranya@pibool.ac.th

นางสาวสุรัตน์พร วิโรจน์ยุติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0897993474
อีเมล์ : Surutporn@pibool.ac.th

นางนภาลัย พงษ์โสภณ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0896865540
อีเมล์ : Napalai@pibool.ac.th

นางสาวอรุณศรี ทำบุญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0878300084
อีเมล์ : Arunsri@pibool.ac.th

นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0954729905
อีเมล์ : Aruchaphorn@pibool.ac.th

นางสาวกนกนาถ ทะตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0810218966
อีเมล์ : kanoknad@pibool.ac.th

นางสาวเนตรชนก จันทรพงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0646791629
อีเมล์ : Netchanok@pibool.ac.th

นายไกรภาพ กิตติพันธุ์พงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0834924153
อีเมล์ : Kraiphop@pibool.ac.th

นางเต็มดวง คุ้มภัย
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0990951381
อีเมล์ : Temdoung@pibool.ac.th