ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพธ์โรงเรียน
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์

ด้วย กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจริญจวงจันทร์ จับจิตต์ สิงหเสนี
ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,08:43   อ่าน 22 ครั้ง