ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จดหมายข่าวฉบับที่ 35/2563 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และธุรการ (30/03/2564)
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 34/2563 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓-รูปภาพ (24/03/2564)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 33/2563 การตรวจและประเมินแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (23/03/2564)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 32/2563 การอบรมสื่อ นวัตกรรม และวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (23/03/2564)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 31/2563 สอบ RT และ ประชุมประจำเดือน (16/03/2564)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 30/2563 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 (13/03/2564)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 29/2563 กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (12/03/2564)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 27/2563 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (11/03/2564)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 28/2563 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (11/03/2564)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 26/2563 กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง (05/03/2564)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 25/2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (01/03/2564)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 24/2563 ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน (18/02/2564)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 23/2563 ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 22/2563 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 21/2563 เปิดเรียนตามปกติ (1 กุมภาพันธ์ 2564)
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 20/2563 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวฉบับที่ 19/2563 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (มัธยมศึกษาปีท
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวฉบับที่ 18/2563 การสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวฉบับที่ 16/2563 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด (ประถมศึกษา)
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวฉบับที่ 17/2563 ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน MEP (Mini English Program)
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 63