ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาส์นจากผู้อํานวยการ
ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปี 63 (อ่าน 206) 17 มิ.ย. 63
สานส์จากผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 259) 14 พ.ค. 63